Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, aby instytucje, które zgłosiły swoje projekty do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023 mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków europejskich na projekty rewitalizujące śródmieście miasta.

Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 1 sierpnia 2017 roku, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023 został wpisany do Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego. Wcześniej dokument został poddany weryfikacji przez zespół ds. rewitalizacji działający w Urzędzie Marszałkowskim. W wyniku pozytywnej rekomendacji, uznano, iż przyjęty w maju 2017 r. przez Radę Miasta LPR, spełnia wymagania zawarte w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz kryteria weryfikacji programów rewitalizacyjnych przyjętych przez Zarząd Województwa.

Wykaz programów rewitalizacji opracowywanych przez gminy województwa lubelskiego, jest dokumentem wynikającym z wymogu Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Wykaz ten zawiera spis i syntetyczną charakterystykę zawartych w nim programów, uznanych za zgodne z Wytycznymi, co jest warunkiem uznania projektów zawartych w tych programach za projekty rewitalizacyjne. Zgodnie z zapisami RPO WL, w ramach działań 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich i 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich przyznawane jest wsparcie wyłącznie dla projektów uznanych za rewitalizacyjne, a ponadto, w zależności od specyfiki projektu, projekty takie mogą korzystać z uprzywilejowanej punktacji przy rozstrzyganiu konkursów w ramach działań: 3.1 Tereny inwestycyjne, 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, 5.5 Promocja niskoemisyjności, 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, 9.1 Aktywizacja zawodowa, 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, 11.1 Aktywne włączenie, 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 12.2 Kształcenie ogólne, 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 13.2 Infrastruktura usług społecznych.

Wpis programu rewitalizacji do Wykazu jest równoznaczny ze stwierdzeniem, że program ten spełnia wymogi Wytycznych, umożliwiając tym samym korzystanie z funduszy unijnych na realizację projektów zawartych w tym programie.

Program rewitalizacji, opracowany z udziałem mieszkańców i uchwalany przez Radę Gminy, stanowi zobowiązanie samorządu Gminy wobec własnej społeczności oraz innych partnerów i interesariuszy do podjęcia kompleksowych, zintegrowanych działań na rzecz społeczności obszaru rewitalizacji, zmierzających do rozwiązania zdiagnozowanych na tym obszarze problemów.

Instytucje, które się postarały o to, aby mieć możliwość ubiegania się o  dodatkowe środki w ramach konkursów związanych z rewitalizacją oraz zwiększyły swoje szanse na otrzymanie dofinansowania poprzez przyznawaną premię w postaci dodatkowych punktów za wpisanie do Programu  to Gmina Miejska Świdnik, Miejski Ośrodek Kultury, Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich to wrzesień 2017 roku.