12345678

Konsultacje społeczne projektu LPR Miasta Świdnik na lata 2016-2023

Konsultacje społeczne programu rewitalizacji

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023.

Rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania konkretnych problemów zidentyfikowanych na obszarze zdegradowanym Świdnika tj. w Śródmieściu. Program Rewitalizacji powstał  m. in. w wyniku diagnozy stanu obecnego miasta oraz w oparciu o szeroko prowadzone otwarte konsultacje społeczne.

Przedstawiamy Państwu projekt Programu Rewitalizacji i zachęcamy do podzielenia się uwagami na temat dokumentu.

Konsultacje społeczne potrwają od 20 marca do 31 marca 2017 r. (obowiązuje data wpływu formularza zgłaszania uwag).

Zbieranie uwag, opinii i propozycji odbędzie się w formie papierowej i elektronicznej.

Wypełniony formularz należy:

  1. a) przesłać na adres: bfe@e-swidnik.pl, fax: (81) 751-76-08 lub
  2. b) złożyć w Biurze Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Świdnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, pokój 22

Projekt Programu Rewitalizacji  oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są:

  1. a) na stronie internetowej Urzędu Miasta Świdnik w zakładce Rewitalizacja Miasta Świdnik pod adresem http://www.rewitalizacja.e-swidnik.pl/
  2. b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świdnik pod adresem: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=716 w zakładce Prawo lokalne/Strategia, Studium, Plany i Programy/Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Świdnik, Biuro Funduszy Europejskich, Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, 21-040 Świdnik

fax; (81) 751-76-08

email: bfe@e-swidnik.pl

tel. (81) 751-76-45

MATERIAŁY DO POBRANIA:

LPR_Swidnik – projekt

Formularz konsultacji_LPR

Konferencja podsumowująca przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023.

Konsultacje społeczne programu rewitalizacji

Konferencja odbędzie się 17 marca, w godz.11:00 – 13.00 w Centrum Kultury, przy al. Lotników Polskich 24.

Na spotkaniu omówione zostaną wypracowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zaprezentowany zostanie także projekt programu.

Projekt pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016 – 2023 jest realizowany przy dofinansowaniu Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Otwarty nabór projektów do LPR Miasta Świdnik na lata 2016-2023

Konsultacje społeczne programu rewitalizacji

Wszystkie podmioty zainteresowane złożeniem projektów w ramach ogłoszonego naboru do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023 – inwestycyjnych oraz społecznych, planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji miasta Świdniku zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 stycznia 2017r. w godzinach 13.00 – 15.00  w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świdnik – ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15.

Zapraszamy również do zgłaszania projektów inwestycyjnych oraz społecznych planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji miasta Świdniku.

Nabór projektów rewitalizacyjnych będzie trwał od 4 do 25 stycznia 2017 roku.

Formularz naboru w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem www.deltapartner.pl/ankiety/projekty-swidnik.

Formularz w pliku WORD do pobrania: Formularz WORD

Pragniemy poznać Państwa oczekiwania i potrzeby!

Wszystkie projekty będą poddane analizie, a wyniki naboru złożonych propozycji po przeprowadzeniu kwalifikacji zostaną ogłoszone na spotkaniu partycypacyjnym.

Pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023, co umożliwi zgłaszającym podmiotom ubieganie się o środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – po spełnieniu warunków konkursowych przewidzianych przez Instytucję Zarządzającą.

Nowe regulacje dotyczące rewitalizacji zakładają możliwość dofinansowania projektów zlokalizowanych także poza obszarem rewitalizacji. Warunkiem jest jednak skierowanie działań na wspieranie procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji i jego Mieszkańców. Przypominamy, że wyznaczonym obszarem rewitalizacji jest Śródmieście Świdnika.

Ze szczegółami dotyczącymi wsparcia unijnego dla projektów powiązanych z rewitalizacją można zapoznać się w następujących dokumentach:

  • Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (rpo.lubelskie.pl),
  • Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (power.gov.pl ),
  • Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (pois.gov.pl).

Projekt pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016 – 2023 jest realizowany przy dofinansowaniu Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Partycypacja społeczna

Konsultacje społeczne programu rewitalizacji

Celem udziału mieszkańców jest dostosowanie zamierzeń programu do ich rzeczywistych potrzeb i zwiększenie ich udziału w realizacji działań rewitalizacyjnych zwiększając ich efektywność. Mieszkańcy dzielnicy starej będą brali udział w planowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych poprzez zaangażowanie lokalnych organizacji mieszkańców oraz licznych organizacji pozarządowych, radnych miejskich i liderów społeczności lokalnych.

Urząd Miasta w Świdniku otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Partycypacyjnego przyznany przez TÜV Rheinland Polska. Celem standardu jest optymalizacja procesu decyzyjnego, poprzez uwzględnienie odpowiedzialnego udziału mieszkańców w wyznaczaniu samorządowych priorytetów rozwojowych oraz wskazywaniu sposobów zaspokajania bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

Planowane techniki partycypacyjne z udziałem partnerów społecznych i mieszkańców:

– konferencja pozwoli podsumować wyniki działań diagnostycznych i planistycznych oraz skonsultować je z szerszym gronem interesariuszy,

– organizacja eventów partycypacyjnych, opracowanie materiałów informacyjnych, strona internetowa ma na celu poinformowanie mieszkańców o prowadzonych działaniach rewitalizacyjnych oraz zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w tym procesie.

Został powołany Zespół ds rewitalizacji jako stałe forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne.

Termin spotkania: 15 grudnia 2016 r.

Ankieta rewitalizacyjna

Konsultacje społeczne programu rewitalizacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie konsultacyjnym poprzez wypełnienie ankiety, która pozwoli poznać bliżej oczekiwania i pomysły mieszkańców.

Na podstawie wskazanych odpowiedzi uzupełniona zostanie m.in. analizę społeczno-gospodarcza terenów, które będą poddane rewitalizacji. W planach są konsultacje z mieszkańcami, by to oni w pierwszej kolejności mogli wskazać obszary, kwalifikujące się ich zdaniem do rewitalizacji.

Umożliwi to  opracowanie programu rewitalizacji i podjęcie działań w zakresie pozyskiwania europejskich funduszy na realizację inwestycji. Badanie jest anonimowe – potrwa do 28 listopada

Pragniemy poznać Państwa oczekiwania i potrzeby!

Projekt pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016 – 2023 jest realizowany przy dofinansowaniu Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

FORMULARZ KONTAKTOWY

Za pomocą formularza kontaktu możesz zgłosić wniosek i uwagi

Logo Fundusze Europejskie
Herb - Świdnik
Flaga Unii Europejskiej