12345678

Program rewitalizacji miasta

Szczegółowo o rewitalizacji w Świdniku

Obszar zdegradowany, wybrany do rewitalizacji obejmuje teren najstarszej części miasta wybudowanej w latach 50 XX w. Obszar zajmuje ok. 0,916 km2, co stanowi 4,5% powierzchni miasta i jest zamieszkiwany przez ok. 10 300 osób t.j. 25,85% ludności. Obszar rewitalizacji został wybrany na podstawie analizy wskaźników demograficznych i danych instytucji społecznych.

Głównym problemem najstarszej części Świdnika jest jej niekorzystna struktura demograficzna.

Pogorszenie stanu infrastruktury technicznej, degradacja zabudowy, jakości usług, terenów zieleni i przestrzeni rekreacyjnych powoduje migrację młodych rodzin do nowych osiedli i terenów podmiejskich, zapewniających bardziej komfortowe warunki życia. W konsekwencji społeczność dzielnicy przestaje być zróżnicowana i starzeje się.

Na obszarze zdegradowanym występują zjawiska kryzysowe w sferze społecznej:

– starzenie się mieszkańców i przewaga mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (30% os. pow. 60 r.ż,),

– ubóstwo (70% osób korzystających z Miejskiego Centrum Usług Społecznych (MCUS) mieszka na obszarze rewitalizowanym),

– niski poziom aktywności społecznej.

Zjawiska kryzysowe w sferze przestrzenno-funkcjonalnej:

– brak infrastruktury społ. dostosowanej do potrzeb mieszkańców w wieku senioralnym.

Zjawiska kryzysowe w sferze technicznej:

– zdegradowana i niedostosowana do potrzeb starszych osób infrastruktura komunikacyjna (drogi, chodniki),

– zły stan techniczny budynków mieszkalnych,

– zdegradowany obszar obiektów sportowych (hala sportowa, pływalnia kryta i otwarta, korty tenisowe, park). Od momentu powstania, obiekty były własnością WSK-PZL Świdnik, nie były poddawane znaczącym modernizacjom i remontom. Gmina Miejska Świdnik odkupiła nieruchomość w 2013 r. położoną na pow. ok. 4,5 ha, zlokalizowaną w terenie parkowym. Obiekt jest obecnie wyłączony z użytkowania ze względu na bardzo zły stan techniczny i sanitarny.

Największym potencjałem rozwojowym rewitalizowanego obszaru jest ww kompleks sportowo rekreacyjny. Dotychczasowe funkcje sportowe zostały przeniesione do nowoczesnych obiektów funkcjonujących przy szkołach (kryte pływalnie i hala sportowa), w związku z tym istnieje możliwość zaadaptowania zdegradowanych obiektów zgodnie z potrzebami starzejącego się społeczeństwa.

MAPA OBSZARU REWITALIZACJI

W piątek 24 lutego odbył się cykl przedsięwzięć konsultacyjnych odnoszących się do proponowanych projektów rewitalizacyjnych w ramach opracowania „Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023”.

Uczestnicy wzięli udział w szeregu inicjatyw, m.in:

  1. Plenerowym spotkaniu informacyjny
  2. Spacerze studyjnym, który obejmował obszar rewitalizacji – śródmieście Świdnika
  3. Otwartym spotkaniu konsultacyjnym
  4. Warsztatach dotyczących zgłaszanych projektów rewitalizacyjnych.

Galeria zdjęć poniżej

17 marca 2017 roku zaplanowano konferencję, która zamknie proces zbierania projektów, natomiast wcześniej bo 15 marca planowane jest przekazanie Urzędowi Marszałkowskiemu projektów do oceny, która zajmie blisko miesiąc. Do końca kwietnia 2017 roku Rada Miasta powinna przyjąć program.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Za pomocą formularza kontaktu możesz zgłosić wniosek i uwagi

Logo Fundusze Europejskie
Herb - Świdnik
Flaga Unii Europejskiej